Truy cập

Hôm nay:
67
Hôm qua:
113
Tuần này:
644
Tháng này:
5360
Tất cả:
114326

Hướng dẫn tổng kết nhiệm kỳ thôn và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 01/04/2020 11:05:26

Hướng dẫn tổng kết nhiệm kỳ thôn và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 24/ HD-UBND Thiệu Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2020.

HƯỚNG DẪN

QUY TRÌNH CÁC BƯỚC TỔNG KẾT NHIỆM KỲ THÔN

BẦU TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2020-2022


Kính gửi: - Ban chấp hành Chi ủy các chi bộ

- Các đồng chí trưởng thôn trong toàn xã

- Thường trực Ban MTTQ xã

- Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn.

Căn cứ Luật tổ chức C hính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Hướng dẫn khoản 2 điều 16 của pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn về quy trình bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố;

Căn cứ thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 18 , điều 22, điều 26 của pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn;

Thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-ĐU của BCH Đảng ủy và kế hoạch số: 23/KH-UBND của UBND xã về việc tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ thôn - Bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022,

UBND xã hướng dẫn quy trình các bước như sau,

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Trưởng thôn là người đại diện cho cộng đồng dân cư, giúp UBND xã thực hiện một số công việc cụ thể đó là: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến mọi người dân trong thôn. Phối hợp với các đoàn thể chính trị trong thôn vận động nhân dân thực hiện các nghĩa vụ của công dân. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản nhân dân trên địa bàn dân cư. Do đó, việc bầu trưởng thôn phải đảm bảo những yêu cầu sau:

Tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong nhân dân, giữ vững được ổn định mọi mặt trong thôn xóm.

Phát huy tốt quyền dân chủ của nhân dân.

Lựa chọn bầu chức danh trưởng thôn là người có đủ năng lực, phẩm chất và sức khỏe để phục vụ nhân dân.

II. TIÊU CHUẨN TRƯỞNG THÔN (Theo Quyết định 1970 của UBND tỉnh Thanh Hóa có 3 tiêu chuẩn)

1. Là người có hộ khẩu thường trú và sinh hoạt thường xuyên tại thôn;

2. Là người trung thực, gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương;

3. Có đủ sức khỏe và hiểu biết cần thiết về pháp luật về quản lý kinh tế.

III. QUY TRÌNH CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: (gồm 3 bước)

Bước 1: Công tác chuẩn bị.

Tổ chức hội nghị Chi ủy mời đồng chí trưởng thôn tham dự để xác định vai trò lãnh đạo và phân công công việc cụ thể cho từng đồng chí.

Đồng chí trưởng thôn chịu trách nhiệm báo cáo tổng kết nhiệm kỳ thôn, mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ mới, viết kiểm điểm chức danh thôn trưởng.

Đồng chí Bí thư Chi bộ chịu trách nhiệm về công tác tổ chức hội nghị.

Đồng chí Phó bí thư Chi bộ hoặc chi ủy viên phối hợp với đồng chí thôn trưởng lập danh sách cử tri theo độ tuổi quy định.

Chi ủy chi bộ là cơ quan trực tiếp lãnh đạo hội nghị tổng kết nhiệm kỳ và bầu cử ra chức danh thôn trưởng.

A. BÁO CÁO TỔNG KẾT: (được thể hiện theo 3 phần)

Phần 1: Đặc điểm tình hình:

Chỉ nêu những thuận lợi, khó khăn có tính tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của thôn trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ.

Phần 2: Những kết quả đã đạt được:

1. Về ưu điểm: Nêu rõ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ về lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội - QP - AN - y tế dân số.

Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế: Phải tổng kết được cơ cấu kinh tế ở địa phương, tỷ trọng kinh tế của từng ngành ở từng năm, có số liệu cụ thể để so sánh hàng năm và so với nhiệm kỳ trước.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Cần đánh giá sâu về hoạt động xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, việc chấp hành các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Các chính sách khuyến học, khuyến tài, phong trào xã hội hóa giáo dục ở địa phương. Các phong trào quyên góp, ủng hộ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, đồng thời nêu cụ thể về hoạt động vệ sinh môi trường trong thôn.

Công tác y tế dân số: Đánh giá kết quả hoạt động của mạng lưới y tế thôn trong việc chăm lo sức khỏe ban đầu cho nhân dân, việc tuyên truyền cho nhân dân thực hiện chính sách DSKHHGĐ.

Công tác QP - AN: Nêu rõ các chỉ tiêu, mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ tiêu giao quân, hoạt động của tổ chức dân quân và lực lượng an ninh, đánh giá vai trò toàn dân tham gia bảo vệ an ninh nhân dân và xây dựng quốc phòng.

Công tác xây dựng cơ bản: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản trong cả nhiệm kỳ như: đường giao thông, công tác thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi khác ở thôn.

Chế độ chính sách xã hội: Đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người nghèo, lớp người cao tuổi, việc thực hiện quy chế dân chủ trong thôn. So sánh tỷ lệ hộ nghèo ở cuối nhiệm kỳ với đầu nhiệm kỳ. Từ những kết quả đạt được cần rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

2. Các mặt còn tồn tại:

Cần nêu rõ những mặt còn tồn tại và nguyên nhân của những mặt tồn tại (nêu đầy đủ, cụ thể, ngắn gọn, không dàn trải).

Phần 3: Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022

1. Những mục tiêu chủ yếu:

Nêu cụ thể từng mục tiêu trên tất cả các lĩnh vực, cơ cấu các ngành kinh tế, có số liệu cụ thể để thực hiện trong suốt nhiệm kỳ và cho từng năm.

2. Những giải pháp thực hiện:

Từng mục tiêu đặt ra, yêu cầu phải tìm các giải pháp để thực hiện. Đặc biệt cần phát huy những kết quả đã đạt được và tìm ra những giải pháp có tính khả thi để vượt qua khó khăn thử thách, khắc phục những mặt còn yếu trong thôn.

B. BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CHỨC DANH THÔN TRƯỞNG: (làm thành một báo cáo riêng).

Bước 2: Duyệt nội dung các báo cáo:

Chi ủy duyệt báo cáo, dự kiến nhân sự. Sau khi Chi ủy duyệt báo cáo, trưởng thôn chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo và thông qua hội nghị mở rộng để lấy ý kiến tham khảo.

Thành phần hội nghị mở rộng gồm tất cả cán bộ của thôn, do Bí thư Chi bộ chủ trì điều hành. Tại hội nghị này Chi ủy trình bày phương án nhân sự để hiệp thương giới thiệu chính thức.

Sau khi có kết quả của hội nghị mở rộng, báo cáo được chỉnh sửa. UBND xã sẽ tổ chức duyệt báo cáo tổng kết, danh sách cử tri và thống nhất kế hoạch mở hội nghị tổng kết nhiệm kỳ.

Bước 3: Tổ chức hội nghị tổng kết:

Thành phần hội nghị: Là cử tri từ đủ18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự hiện đang có mặt ở nhà thì có quyền tham gia bỏ phiếu. Trường hợp cử tri đi vắng mà về trong ngày bầu cử thì được bổ sung vào danh sách cử tri. Nếu đã chốt danh sách cử tri thì phải gặp UBND xã để xin giấy giới thiệu tham gia bỏ phiếu.

Thời điểm tính tuổi cử tri là những người sinh ngày 12 /4/2002 trở về trước.

Nội dung hội nghị gồm:

Đồng chí Bí thư Chi bộ chịu trách nhiệm công tác tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu nội dung chương trình hội nghị. Khai mạc và điều hành bầu chủ tọa, thư ký hội nghị (số lượng chủ tọa 1; thư ký 1). Hội nghị bầu cử bằng hình thức dự kiến giới thiệu và biểu quyết (nêu cơ cấu đồng chí trưởng thôn làm chủ tọa hội nghị)

Đồng chí trưởng thôn chịu trách nhiệm báo cáo các văn bản như: báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm điểm chức danh thôn trưởng đồng thời trực tiếp chỉ đạo thảo luận.

Giới thiệu cán bộ chỉ đạo của xã phát biểu ý kiến. Đại biểu của xã dự hội nghị chịu trách nhiệm công bố cơ cấu, tiêu chuẩn, quy trình bầu cử chức danh trưởng thôn.

Chỉ đạo bầu cử:

Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn, khu phố; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.

Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ chức hội nghị Ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, khu phố; báo cáo với Chi ủy Chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử (từ 01 - 02 người).

- Việc lựa chọn ứng cử viên Trưởng thôn là khâu quan trọng của công tác bầu cử và trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận.

- Về dự kiến danh sách người ứng cử: Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận và mời Chi uỷ Chi bộ khu dân cư tham dự. Về tiêu chuẩn Trưởng thôn phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; là người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên ở thôn có độ tuổi từ đủ 21 (hai mươi mốt) đến dưới 70 (bảy mươi) tuổi; có sức khoẻ; nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hoá, có năng lực, kinh nghiệm, phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc của cấp trên giao”.

- Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ra quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn. Trong trường hợp Trưởng ban CTMT tham gia ứng cử để bầu Trưởng, Phó thôn thì Ban công tác mặt trận thôn cử đồng chí là Phó Trưởng Ban công tác mặt trận hoặc thành viên Ban công tác mặt trận thôn tham gia làm Tổ trưởng Tổ bầu cử"; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn); quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng thôn. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu cử.

- Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập ở mỗi thôn 01 tổ bầu cử và quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ bầu cử, có thể như sau:

+ Ban chi ủy Ban CTMT thôn lập danh sách theo cơ cấu gửi về văn phòng để chủ tịch ban hành quyết định.

+ Chuẩn bị các điều kiện để họp thôn như: Thông báo mời nhân dân, lập danh sách cử tri trình chủ tịch để phê duyệt chốt danh sách cử tri.

+ Nhận tài liệu, kinh phí từ xã;

+ Thường xuyên thông báo cho cử tri biết thời gian, địa điểm bầu cử, danh sách ứng cử viên;

+ Bố trí, trang trí nhà văn hóa thôn(địa điểm tổ chức bầu cử);

+ Tổ chức bầu cử;

+ Xem xét giải quyết những khiếu nại, tố cáo về bầu cử (nếu có);

+ Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử tại chỗ;

+ Báo cáo kết quả bầu cử, chuyển giao biên bản kiểm phiếu và các tài liệu liên quan đến việc bầu cử về UBND xã. Về Tổ chức bầu cử Trưởng thônnhư sau:

Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Trưởng thôn.Hội nghị bầu Trưởng thôn được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự.

Việc bầu cử Trưởng thôn thực hiện theo trình tự sau đây:

-Tổ trưởng tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử;

- Tổ trưởng tổ bầu cử quyết định việc để Trưởng thôn đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua trước hội nghị cử tri; hội nghị cử tri thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua của Trưởng thôn.

Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng thôn do Ban công tác Mặt trận thônđề cử và Chi ủy Chi bộ thôn, thống nhất theo quy trình hướng dẫn mục 2 nêu trên. Tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử;

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử.Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành;

Tiến hành bầu Trưởng thôn

- Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định;

- Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết. Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu.

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu, lập biên bản niêm phong phiếu thừa.

- Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn; số cử tri tham gia hội nghị; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn.

Việc bầu cử trưởng thôn được tiến hành từ khi bắt đầu cho đến 17 giờ cùng ngày. Trường hợp có đủ 100% số cử tri đi bầu thì được ,ở thùng phiếu sớm hơn. Trường hợp hết giờ nhưng chưa đủ trên 50% số cử tri đi bầu thì có thể muộn hơn nhưng không quá 19 giờ 00 phút cùng ngày. Việc bầu cử muộn hơn hoặc kết thúc sớm hơn phải có quyết định của chủ tịch UBND xã.

Tổ chức kiểm phiếu ngay sau khi kết thúc.

Lập văn bản bầu cử và niêm phong phiếu bầu nộp về văn phòng UBND xã ngay trong ngày bầu cử. Phiếu bầu cử sau khi niêm phong phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong ban bầu cử và cử đại diện cán bộ chỉ đạo của xã.

Trước khi bỏ phiếu phải tổ chức chứng kiến và niêm phong hòm phiếu

Người trúng cử Trưởng thôn là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với danh sách tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn đã được phê duyệt.

Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử.

Tổ trưởng tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn, kèm theo Biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu. Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, quyết định cử Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt động của thôn cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường quyết định cử Trưởng thôn lâm thời, Ủy ban nhân dân xã, phường phải tổ chức bầu Trưởng thôn mới.

Điều kiện công nhận kết quả bầu cử:

Cuộc bầu cử chỉ có giá trị khi có ít nhất trên 50% số cử tri trong thôn

Người đi bầu cử chỉ được đại diện bỏ phiếu thay cho các thành viên trong hộ, không được bỏ phiếu thay cho hộ khác. Cuộc bầu cử thật sự dân chủ công bằng, không vi phạm nguyên tắc bầu cử mà pháp luật đã quy định.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng tổ bầu cử, Ủy ban nhân dân xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thônhoặc quyết định bầu cử lại; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trưởng thôn chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân xã.

Điều kiện trúng cử:

Phiếu bầu cử do UBND xã cấp, được thống nhất về hình thức, khuôn mẫu có đóng dấu của UBND xã.

Người trúng cử phải có ít nhất trên 50% phiếu hợp lệ so với danh sách cử tri trong thôn tín nhiệm đã được phê duyệt.

Phiếu hợp lệ là phiếu bầu đủ 1 người có tên trong danh sách bầu cử.

Phiếu không hợp lệ là những phiếu trắng, phiếu bầu thừa, bầu người ngoài danh sách, phiếu không đúng mẫu của UBND xã.

Trong danh sách bầu cử nếu có 2 người trúng cử ngang nhau số phiếu hợp lệ tín nhiệm hoặc trong danh sách không có người đủ điều kiện trúng cử thì tổ chức bầu lại lần 2.

Ngày tổ chức bầu lại lần 2 do chủ tịch UBND xã quyết định.

Trường hợp bầu lần 2 vẫn không có người trúng cử hoặc cử tri đi bầu không đạt trên 50% thì UBND xã không tổ chức bầu lại mà giao cho tổ Mặt trận thôn và Chi bộ lập văn bản đề nghị UBND xã ra quyết định bổ nhiệm (thời gian bổ nhiệm không quá 6 tháng).

Khi có ý kiến của UBND xã thì mới được công bố kết quả bầu cử.

Trên đây là hướng dẫn quy trình, các bước tổng kết nhiệm kỳ thôn, bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022. Đề nghị các Chi ủy chi bộ, các đồng chí thôn trưởng, các tổ bầu cử thực hiện nghiêm túc.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc thì phải báo cáo kịp thời với UBND xã để xem xét giải quyết.

Nơi nhận: TM. UBND XÃ

- Đảng ủy. Chủ tịch

- TV BĐC

- BT+TT+TBCTMT Thôn.

- Lưu VP.

Lê Bá Hùng

Hướng dẫn tổng kết nhiệm kỳ thôn và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022

Đăng lúc: 01/04/2020 11:05:26 (GMT+7)

Hướng dẫn tổng kết nhiệm kỳ thôn và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 24/ HD-UBND Thiệu Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2020.

HƯỚNG DẪN

QUY TRÌNH CÁC BƯỚC TỔNG KẾT NHIỆM KỲ THÔN

BẦU TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2020-2022


Kính gửi: - Ban chấp hành Chi ủy các chi bộ

- Các đồng chí trưởng thôn trong toàn xã

- Thường trực Ban MTTQ xã

- Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn.

Căn cứ Luật tổ chức C hính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Hướng dẫn khoản 2 điều 16 của pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn về quy trình bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố;

Căn cứ thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 18 , điều 22, điều 26 của pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn;

Thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-ĐU của BCH Đảng ủy và kế hoạch số: 23/KH-UBND của UBND xã về việc tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ thôn - Bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022,

UBND xã hướng dẫn quy trình các bước như sau,

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Trưởng thôn là người đại diện cho cộng đồng dân cư, giúp UBND xã thực hiện một số công việc cụ thể đó là: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến mọi người dân trong thôn. Phối hợp với các đoàn thể chính trị trong thôn vận động nhân dân thực hiện các nghĩa vụ của công dân. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản nhân dân trên địa bàn dân cư. Do đó, việc bầu trưởng thôn phải đảm bảo những yêu cầu sau:

Tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong nhân dân, giữ vững được ổn định mọi mặt trong thôn xóm.

Phát huy tốt quyền dân chủ của nhân dân.

Lựa chọn bầu chức danh trưởng thôn là người có đủ năng lực, phẩm chất và sức khỏe để phục vụ nhân dân.

II. TIÊU CHUẨN TRƯỞNG THÔN (Theo Quyết định 1970 của UBND tỉnh Thanh Hóa có 3 tiêu chuẩn)

1. Là người có hộ khẩu thường trú và sinh hoạt thường xuyên tại thôn;

2. Là người trung thực, gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương;

3. Có đủ sức khỏe và hiểu biết cần thiết về pháp luật về quản lý kinh tế.

III. QUY TRÌNH CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: (gồm 3 bước)

Bước 1: Công tác chuẩn bị.

Tổ chức hội nghị Chi ủy mời đồng chí trưởng thôn tham dự để xác định vai trò lãnh đạo và phân công công việc cụ thể cho từng đồng chí.

Đồng chí trưởng thôn chịu trách nhiệm báo cáo tổng kết nhiệm kỳ thôn, mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ mới, viết kiểm điểm chức danh thôn trưởng.

Đồng chí Bí thư Chi bộ chịu trách nhiệm về công tác tổ chức hội nghị.

Đồng chí Phó bí thư Chi bộ hoặc chi ủy viên phối hợp với đồng chí thôn trưởng lập danh sách cử tri theo độ tuổi quy định.

Chi ủy chi bộ là cơ quan trực tiếp lãnh đạo hội nghị tổng kết nhiệm kỳ và bầu cử ra chức danh thôn trưởng.

A. BÁO CÁO TỔNG KẾT: (được thể hiện theo 3 phần)

Phần 1: Đặc điểm tình hình:

Chỉ nêu những thuận lợi, khó khăn có tính tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của thôn trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ.

Phần 2: Những kết quả đã đạt được:

1. Về ưu điểm: Nêu rõ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ về lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội - QP - AN - y tế dân số.

Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế: Phải tổng kết được cơ cấu kinh tế ở địa phương, tỷ trọng kinh tế của từng ngành ở từng năm, có số liệu cụ thể để so sánh hàng năm và so với nhiệm kỳ trước.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Cần đánh giá sâu về hoạt động xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, việc chấp hành các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Các chính sách khuyến học, khuyến tài, phong trào xã hội hóa giáo dục ở địa phương. Các phong trào quyên góp, ủng hộ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, đồng thời nêu cụ thể về hoạt động vệ sinh môi trường trong thôn.

Công tác y tế dân số: Đánh giá kết quả hoạt động của mạng lưới y tế thôn trong việc chăm lo sức khỏe ban đầu cho nhân dân, việc tuyên truyền cho nhân dân thực hiện chính sách DSKHHGĐ.

Công tác QP - AN: Nêu rõ các chỉ tiêu, mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ tiêu giao quân, hoạt động của tổ chức dân quân và lực lượng an ninh, đánh giá vai trò toàn dân tham gia bảo vệ an ninh nhân dân và xây dựng quốc phòng.

Công tác xây dựng cơ bản: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản trong cả nhiệm kỳ như: đường giao thông, công tác thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi khác ở thôn.

Chế độ chính sách xã hội: Đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người nghèo, lớp người cao tuổi, việc thực hiện quy chế dân chủ trong thôn. So sánh tỷ lệ hộ nghèo ở cuối nhiệm kỳ với đầu nhiệm kỳ. Từ những kết quả đạt được cần rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

2. Các mặt còn tồn tại:

Cần nêu rõ những mặt còn tồn tại và nguyên nhân của những mặt tồn tại (nêu đầy đủ, cụ thể, ngắn gọn, không dàn trải).

Phần 3: Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022

1. Những mục tiêu chủ yếu:

Nêu cụ thể từng mục tiêu trên tất cả các lĩnh vực, cơ cấu các ngành kinh tế, có số liệu cụ thể để thực hiện trong suốt nhiệm kỳ và cho từng năm.

2. Những giải pháp thực hiện:

Từng mục tiêu đặt ra, yêu cầu phải tìm các giải pháp để thực hiện. Đặc biệt cần phát huy những kết quả đã đạt được và tìm ra những giải pháp có tính khả thi để vượt qua khó khăn thử thách, khắc phục những mặt còn yếu trong thôn.

B. BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CHỨC DANH THÔN TRƯỞNG: (làm thành một báo cáo riêng).

Bước 2: Duyệt nội dung các báo cáo:

Chi ủy duyệt báo cáo, dự kiến nhân sự. Sau khi Chi ủy duyệt báo cáo, trưởng thôn chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo và thông qua hội nghị mở rộng để lấy ý kiến tham khảo.

Thành phần hội nghị mở rộng gồm tất cả cán bộ của thôn, do Bí thư Chi bộ chủ trì điều hành. Tại hội nghị này Chi ủy trình bày phương án nhân sự để hiệp thương giới thiệu chính thức.

Sau khi có kết quả của hội nghị mở rộng, báo cáo được chỉnh sửa. UBND xã sẽ tổ chức duyệt báo cáo tổng kết, danh sách cử tri và thống nhất kế hoạch mở hội nghị tổng kết nhiệm kỳ.

Bước 3: Tổ chức hội nghị tổng kết:

Thành phần hội nghị: Là cử tri từ đủ18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự hiện đang có mặt ở nhà thì có quyền tham gia bỏ phiếu. Trường hợp cử tri đi vắng mà về trong ngày bầu cử thì được bổ sung vào danh sách cử tri. Nếu đã chốt danh sách cử tri thì phải gặp UBND xã để xin giấy giới thiệu tham gia bỏ phiếu.

Thời điểm tính tuổi cử tri là những người sinh ngày 12 /4/2002 trở về trước.

Nội dung hội nghị gồm:

Đồng chí Bí thư Chi bộ chịu trách nhiệm công tác tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu nội dung chương trình hội nghị. Khai mạc và điều hành bầu chủ tọa, thư ký hội nghị (số lượng chủ tọa 1; thư ký 1). Hội nghị bầu cử bằng hình thức dự kiến giới thiệu và biểu quyết (nêu cơ cấu đồng chí trưởng thôn làm chủ tọa hội nghị)

Đồng chí trưởng thôn chịu trách nhiệm báo cáo các văn bản như: báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm điểm chức danh thôn trưởng đồng thời trực tiếp chỉ đạo thảo luận.

Giới thiệu cán bộ chỉ đạo của xã phát biểu ý kiến. Đại biểu của xã dự hội nghị chịu trách nhiệm công bố cơ cấu, tiêu chuẩn, quy trình bầu cử chức danh trưởng thôn.

Chỉ đạo bầu cử:

Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn, khu phố; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.

Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ chức hội nghị Ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, khu phố; báo cáo với Chi ủy Chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử (từ 01 - 02 người).

- Việc lựa chọn ứng cử viên Trưởng thôn là khâu quan trọng của công tác bầu cử và trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận.

- Về dự kiến danh sách người ứng cử: Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận và mời Chi uỷ Chi bộ khu dân cư tham dự. Về tiêu chuẩn Trưởng thôn phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; là người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên ở thôn có độ tuổi từ đủ 21 (hai mươi mốt) đến dưới 70 (bảy mươi) tuổi; có sức khoẻ; nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hoá, có năng lực, kinh nghiệm, phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc của cấp trên giao”.

- Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ra quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn. Trong trường hợp Trưởng ban CTMT tham gia ứng cử để bầu Trưởng, Phó thôn thì Ban công tác mặt trận thôn cử đồng chí là Phó Trưởng Ban công tác mặt trận hoặc thành viên Ban công tác mặt trận thôn tham gia làm Tổ trưởng Tổ bầu cử"; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn); quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng thôn. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu cử.

- Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập ở mỗi thôn 01 tổ bầu cử và quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ bầu cử, có thể như sau:

+ Ban chi ủy Ban CTMT thôn lập danh sách theo cơ cấu gửi về văn phòng để chủ tịch ban hành quyết định.

+ Chuẩn bị các điều kiện để họp thôn như: Thông báo mời nhân dân, lập danh sách cử tri trình chủ tịch để phê duyệt chốt danh sách cử tri.

+ Nhận tài liệu, kinh phí từ xã;

+ Thường xuyên thông báo cho cử tri biết thời gian, địa điểm bầu cử, danh sách ứng cử viên;

+ Bố trí, trang trí nhà văn hóa thôn(địa điểm tổ chức bầu cử);

+ Tổ chức bầu cử;

+ Xem xét giải quyết những khiếu nại, tố cáo về bầu cử (nếu có);

+ Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử tại chỗ;

+ Báo cáo kết quả bầu cử, chuyển giao biên bản kiểm phiếu và các tài liệu liên quan đến việc bầu cử về UBND xã. Về Tổ chức bầu cử Trưởng thônnhư sau:

Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Trưởng thôn.Hội nghị bầu Trưởng thôn được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự.

Việc bầu cử Trưởng thôn thực hiện theo trình tự sau đây:

-Tổ trưởng tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử;

- Tổ trưởng tổ bầu cử quyết định việc để Trưởng thôn đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua trước hội nghị cử tri; hội nghị cử tri thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua của Trưởng thôn.

Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng thôn do Ban công tác Mặt trận thônđề cử và Chi ủy Chi bộ thôn, thống nhất theo quy trình hướng dẫn mục 2 nêu trên. Tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử;

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử.Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành;

Tiến hành bầu Trưởng thôn

- Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định;

- Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết. Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu.

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu, lập biên bản niêm phong phiếu thừa.

- Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn; số cử tri tham gia hội nghị; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn.

Việc bầu cử trưởng thôn được tiến hành từ khi bắt đầu cho đến 17 giờ cùng ngày. Trường hợp có đủ 100% số cử tri đi bầu thì được ,ở thùng phiếu sớm hơn. Trường hợp hết giờ nhưng chưa đủ trên 50% số cử tri đi bầu thì có thể muộn hơn nhưng không quá 19 giờ 00 phút cùng ngày. Việc bầu cử muộn hơn hoặc kết thúc sớm hơn phải có quyết định của chủ tịch UBND xã.

Tổ chức kiểm phiếu ngay sau khi kết thúc.

Lập văn bản bầu cử và niêm phong phiếu bầu nộp về văn phòng UBND xã ngay trong ngày bầu cử. Phiếu bầu cử sau khi niêm phong phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong ban bầu cử và cử đại diện cán bộ chỉ đạo của xã.

Trước khi bỏ phiếu phải tổ chức chứng kiến và niêm phong hòm phiếu

Người trúng cử Trưởng thôn là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với danh sách tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn đã được phê duyệt.

Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử.

Tổ trưởng tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn, kèm theo Biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu. Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, quyết định cử Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt động của thôn cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường quyết định cử Trưởng thôn lâm thời, Ủy ban nhân dân xã, phường phải tổ chức bầu Trưởng thôn mới.

Điều kiện công nhận kết quả bầu cử:

Cuộc bầu cử chỉ có giá trị khi có ít nhất trên 50% số cử tri trong thôn

Người đi bầu cử chỉ được đại diện bỏ phiếu thay cho các thành viên trong hộ, không được bỏ phiếu thay cho hộ khác. Cuộc bầu cử thật sự dân chủ công bằng, không vi phạm nguyên tắc bầu cử mà pháp luật đã quy định.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng tổ bầu cử, Ủy ban nhân dân xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thônhoặc quyết định bầu cử lại; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trưởng thôn chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân xã.

Điều kiện trúng cử:

Phiếu bầu cử do UBND xã cấp, được thống nhất về hình thức, khuôn mẫu có đóng dấu của UBND xã.

Người trúng cử phải có ít nhất trên 50% phiếu hợp lệ so với danh sách cử tri trong thôn tín nhiệm đã được phê duyệt.

Phiếu hợp lệ là phiếu bầu đủ 1 người có tên trong danh sách bầu cử.

Phiếu không hợp lệ là những phiếu trắng, phiếu bầu thừa, bầu người ngoài danh sách, phiếu không đúng mẫu của UBND xã.

Trong danh sách bầu cử nếu có 2 người trúng cử ngang nhau số phiếu hợp lệ tín nhiệm hoặc trong danh sách không có người đủ điều kiện trúng cử thì tổ chức bầu lại lần 2.

Ngày tổ chức bầu lại lần 2 do chủ tịch UBND xã quyết định.

Trường hợp bầu lần 2 vẫn không có người trúng cử hoặc cử tri đi bầu không đạt trên 50% thì UBND xã không tổ chức bầu lại mà giao cho tổ Mặt trận thôn và Chi bộ lập văn bản đề nghị UBND xã ra quyết định bổ nhiệm (thời gian bổ nhiệm không quá 6 tháng).

Khi có ý kiến của UBND xã thì mới được công bố kết quả bầu cử.

Trên đây là hướng dẫn quy trình, các bước tổng kết nhiệm kỳ thôn, bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022. Đề nghị các Chi ủy chi bộ, các đồng chí thôn trưởng, các tổ bầu cử thực hiện nghiêm túc.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc thì phải báo cáo kịp thời với UBND xã để xem xét giải quyết.

Nơi nhận: TM. UBND XÃ

- Đảng ủy. Chủ tịch

- TV BĐC

- BT+TT+TBCTMT Thôn.

- Lưu VP.

Lê Bá Hùng

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT