Truy cập

Hôm nay:
106
Hôm qua:
169
Tuần này:
106
Tháng này:
3575
Tất cả:
70224

Tổng kết hoạt động hè 2019

Ngày 01/04/2020 11:05:17

Tổng kết hoạt động hè 2019

ỦY BAN CS&BV TRẺ EM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU HÒA Độc lập –Tự do – Hạnh phúc.


Tổng kết

Hoạt động hè năm 2019

Trong kh«ng khÝ t­ng bõng cña c¶ n­íc chµo mõng nh÷ng ngµy kØ niÖm träng ®¹i 74 n¨m c¸ch m¹ng th¸ng 8 vµ quèc kh¸nh mïng 2/9, 129 n¨m ngµy sinh nhËt B¸c, 88 n¨m ngµy thµnh lËp ®éi ThiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh .

Trong nhÞp trèng, trong tiÕng cßi , cê hoa, biÓu ng÷ vµ sù hiÖn diÖn cña tÊt c¶ c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c b¹n ®éi viªn nh­ mét rõng hoa ngËp s¾c mµu h­íng vÒ l¸ quèc kú vÒ ch©n dung kÝnh yªu nh­ ®ang thÇm b¸o c«ng víi §¶ng víi B¸c.

Hôm nay được sự cho phép của đoàn cấp trên và đảng Ủy – UBND xã . BCH đoàn xã tổ chức kễ tổng kết hoạt động hè năm 2019 cho các em TNNĐ

Về dự với buổi lễ tổng kết hôm nay tôi xin được trân trọng có:

Về phía huyện xin trân trọng giới thiệu về dự và chỉ đạo có anh , chị huyện đoàn về dự.

Có đồng chí : Nguyễn Đình Dỡ - ĐBHĐND huyện – Bí Thư Đảng Ủy ,

Đồng chí : Lê Bá Hùng PBT- CT .UBND x㠖 Trưởng ban chỉ Đạo trại hè

Đồng chí : Trương Văn Xuân PBTĐU- CT HĐND xã .

Về dự và chỉ đạo còn có các đồng chí trong ban chỉ đạo , các đồng chí cán bộ , công chức , trưởng chức các đầu nghàng , hiệu trưởng các trường ,bí thư , thôn trưởng các thôn . cùng các anh chi đoàn viên , các eM TNNĐ và toàn thể nhân dân trong xã , các xã lân cận cũng về dự .

Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, ôn tập cho các em thiếu nhi trong dịp hè là nhiệm vụ của toàn xã hội và trong những năm qua các hoạt động đã được các cấp các ngành và toàn xã hội đặc biệt quan tâm, các mô hình hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức, Phát huy kết quả đạt được trong những năm trước, năm 2019 BCĐ hè Xã nhà cùng các ban ngành là thành viên BCĐ hè xã đã xây dựng kế hoạch hoạt động hè với chủ đề: “ Hè năng động – Học điều hay ”

Mùa hè năm 2019 sẽ là một mùa hè vui tươi, bổ ích, lành mạnh dành cho các em. Để hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động hè, đề nghị thành viên BCĐ hè của xã cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến các ấp, các ban ngành đoàn thể, các bật phụ huynh và toàn xã hội, về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức sinh hoạt hè;

2) Phát huy những mô hình hay, hiệu quả trong hoạt động Hè của các năm trước, đồng thời đa dạng hình thức hoạt động cho phù hợp với từng đối tượng thiếu niên nhi đồng

3) Đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích trong đoàn viên thanh niên tại địa phương, tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, giúp thiếu nhi rèn luyện thể lực, nâng cao trí lực phát triển toàn diện, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

4) Tập trung mọi nguồn lực, huy động sự ủng hộ về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, xã hội hoá việc chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi, thể hiện sự chăm sóc và quan tâm của toàn xã hội đến thế hệ tương lai của đất nước.

5) Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí là thành viên BCĐ hè của Xã, tạo sự đoàn kết thống nhất trong việc tổ chức các hoạt động hè, thường xuyên kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong các hoạt động.

Nhân dịp khai mạc hè hôm nay, xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn các ban ngành đoàn thể, các tổ chức kinh tế-xã hội đã quan tâm, dìu dắt, giúp đỡ các em để các em có một trại hè vui chơi bổ ích và lành mạnh.

.

Tổng kết hoạt động hè 2019

Đăng lúc: 01/04/2020 11:05:17 (GMT+7)

Tổng kết hoạt động hè 2019

ỦY BAN CS&BV TRẺ EM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU HÒA Độc lập –Tự do – Hạnh phúc.


Tổng kết

Hoạt động hè năm 2019

Trong kh«ng khÝ t­ng bõng cña c¶ n­íc chµo mõng nh÷ng ngµy kØ niÖm träng ®¹i 74 n¨m c¸ch m¹ng th¸ng 8 vµ quèc kh¸nh mïng 2/9, 129 n¨m ngµy sinh nhËt B¸c, 88 n¨m ngµy thµnh lËp ®éi ThiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh .

Trong nhÞp trèng, trong tiÕng cßi , cê hoa, biÓu ng÷ vµ sù hiÖn diÖn cña tÊt c¶ c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c b¹n ®éi viªn nh­ mét rõng hoa ngËp s¾c mµu h­íng vÒ l¸ quèc kú vÒ ch©n dung kÝnh yªu nh­ ®ang thÇm b¸o c«ng víi §¶ng víi B¸c.

Hôm nay được sự cho phép của đoàn cấp trên và đảng Ủy – UBND xã . BCH đoàn xã tổ chức kễ tổng kết hoạt động hè năm 2019 cho các em TNNĐ

Về dự với buổi lễ tổng kết hôm nay tôi xin được trân trọng có:

Về phía huyện xin trân trọng giới thiệu về dự và chỉ đạo có anh , chị huyện đoàn về dự.

Có đồng chí : Nguyễn Đình Dỡ - ĐBHĐND huyện – Bí Thư Đảng Ủy ,

Đồng chí : Lê Bá Hùng PBT- CT .UBND x㠖 Trưởng ban chỉ Đạo trại hè

Đồng chí : Trương Văn Xuân PBTĐU- CT HĐND xã .

Về dự và chỉ đạo còn có các đồng chí trong ban chỉ đạo , các đồng chí cán bộ , công chức , trưởng chức các đầu nghàng , hiệu trưởng các trường ,bí thư , thôn trưởng các thôn . cùng các anh chi đoàn viên , các eM TNNĐ và toàn thể nhân dân trong xã , các xã lân cận cũng về dự .

Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, ôn tập cho các em thiếu nhi trong dịp hè là nhiệm vụ của toàn xã hội và trong những năm qua các hoạt động đã được các cấp các ngành và toàn xã hội đặc biệt quan tâm, các mô hình hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức, Phát huy kết quả đạt được trong những năm trước, năm 2019 BCĐ hè Xã nhà cùng các ban ngành là thành viên BCĐ hè xã đã xây dựng kế hoạch hoạt động hè với chủ đề: “ Hè năng động – Học điều hay ”

Mùa hè năm 2019 sẽ là một mùa hè vui tươi, bổ ích, lành mạnh dành cho các em. Để hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động hè, đề nghị thành viên BCĐ hè của xã cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến các ấp, các ban ngành đoàn thể, các bật phụ huynh và toàn xã hội, về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức sinh hoạt hè;

2) Phát huy những mô hình hay, hiệu quả trong hoạt động Hè của các năm trước, đồng thời đa dạng hình thức hoạt động cho phù hợp với từng đối tượng thiếu niên nhi đồng

3) Đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích trong đoàn viên thanh niên tại địa phương, tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, giúp thiếu nhi rèn luyện thể lực, nâng cao trí lực phát triển toàn diện, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

4) Tập trung mọi nguồn lực, huy động sự ủng hộ về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, xã hội hoá việc chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi, thể hiện sự chăm sóc và quan tâm của toàn xã hội đến thế hệ tương lai của đất nước.

5) Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí là thành viên BCĐ hè của Xã, tạo sự đoàn kết thống nhất trong việc tổ chức các hoạt động hè, thường xuyên kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong các hoạt động.

Nhân dịp khai mạc hè hôm nay, xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn các ban ngành đoàn thể, các tổ chức kinh tế-xã hội đã quan tâm, dìu dắt, giúp đỡ các em để các em có một trại hè vui chơi bổ ích và lành mạnh.

.