Truy cập

Hôm nay:
162
Hôm qua:
281
Tuần này:
443
Tháng này:
1035
Tất cả:
84324

Tổng kết

Ngày 16/01/2019 16:27:08

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THIỆU CHÍNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Thiệu Chính, ngày tháng8 năm2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THIỆU CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THIỆU CHÍNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương công bố ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số64/2007/NĐ-CPngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Nghị định số97/2008/NĐ-CPngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Nghị định43/2011/NĐ-CPngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính Phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Văn phòngUBND xã Thiệu Chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin điện tử xã Thiệu Chính.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Văn phòng Ủy ban nhân dân , Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử ; và các ban ngành đoàn thể chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;;
-Lưu VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
LÊ HẢI LINH

Tổng kết

Đăng lúc: 16/01/2019 16:27:08 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THIỆU CHÍNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Thiệu Chính, ngày tháng8 năm2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THIỆU CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THIỆU CHÍNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương công bố ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số64/2007/NĐ-CPngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Nghị định số97/2008/NĐ-CPngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Nghị định43/2011/NĐ-CPngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính Phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Văn phòngUBND xã Thiệu Chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin điện tử xã Thiệu Chính.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Văn phòng Ủy ban nhân dân , Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử ; và các ban ngành đoàn thể chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;;
-Lưu VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
LÊ HẢI LINH

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)